Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Realitný slovník


Anuitná splátka – pravidelná splátka úveru dohodnutá v zmluve, spravidla mesačná, ktorej časť tvorí splátka úveru a časť splátka úrokov

Byt – Byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Bonita klienta – schopnosť klienta splácať pohľadávku banky

Dlžník – osoba zaviazaná banke splatiť pohľadávku

Dodatočné zabezpečenie hypotekárneho úveru – dodatočné zabezpečenie úveru, zvyšuje bonitu klienta

Developer – Človek, ktorý má v záujme prostredníctvom výstavby využiť pozemok takým spôsobom, aby z neho bol vyťažený čo najvyšší profit.

Druhy pozemku – Pre účely evidovania v katastri sa rozlišujú len tieto druhy pozemkov:  orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Exekučná činnosť – nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí exekútorom v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov („Exekučný poriadok“);

Exekučný príkaz – je príkaz vydaný exekútorom na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených Exekučným poriadkom

Exekučný titul – znamená vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekučným titulom je, okrem iného, aj rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu, notárska zápisnica obsahujúca právny záväzok a vyznačenie oprávnenej a povinnej osoby, právneho dôvodu, predmetu a času plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie príslušných orgánov Európskej únie;

Extravilán  – nezastavané územie v rámci hraníc sídla.

Geometrický plán – je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra.

Hodnota nehnuteľnosti – podkladom pre určenie hodnoty nehnuteľnosti bankou je znalecký posudok súdneho znalca z odboru oceňovania nehnuteľností

Hypotekárny úver – špecifický druh úveru, poskytnutý účelovo, na investície do nehnuteľnosti a zabezpečený nehnuteľnosťou, ďalej HÚ

Intravilán  – je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe. Zahrňuje samotné zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy, záhrady, komunikácie, súkromnú a verejnú zeleň, toky a vodné plochy. V takomto prípade je hranica medzi intravilánom a extravilánom obvykle vedená po spoločnom vonkajšom obvode zastavaných a priliehajúcich plôch. Do intravilánu obvykle nie sú zahrnuté osamelé budovy, menšie osady, osamotené priemyselné a poľnohospodárske budovy či areály.

Kataster nehnuteľností – je zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k ním (vlastnícke, záložné, nájomné práva)

Katastrálne územie – je zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto postupne spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce…) ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostávajú zachované a sú samostatne evidované.

Kancelárska budova – Budova používaná primárne na komerčné aktivity, ako napríklad na administráciu a kancelárske služby.

Katastrálna mapa – je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku. Katastrálne mapy sa vytvárajú v rozličných mierkach, v zastavanom území (intraviláne) sa používajú katastrálne mapy v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastaveného územia obce (extravilán) sú to najčastejšie katastrálne mapy v mierke 1:5000 (ale nie je to pravidlo).

Katastrálny operát – ú všetky listiny a dokumenty z jedného katastrálneho územia.

Kvitancia – Listina, ktorou veriteľ (ten, čo peniaze požičiava) potvrdzuje dlžníkovi, že tento dlh splatil. Kvitancia sa vystavuje napríklad pri úveroch zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti. Ak dlžník úver splatí, banka je povinná vystaviť kvitanciu, na základe ktorej kataster nehnuteľností vykoná výmaz záložného práva.

List vlastníctva – doklad obsahujúci všetky verejné informácie o jednej parcele (vlastníci, rozmery, účel využívania). Zároveň obsahuje informácie o obmedzení v nakladaní s nehnuteľnosťou (hypotéka, povinnosť strpieť napr. obecný vodovod na pozemku … ). Je vhodné, preštudovať ho pred kúpou nehnuteľnosti. Na jednom liste vlastníctva môže byť zapísané viaceré nehnuteľnosti tých istých vlastníkov.

Lomový bod – je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

Parcela – je “pozemok” s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo.

Property management – Aspekt trhového odvetvia s nehnuteľnosťami zameraný na marketing, prenájom, manažment a údržbu cudzieho majetku.

Property manager – Človek zodpovedný za manažment cudzích nehnuteľností za odmenu. Povinnosti zahŕňajú vyberanie nájomného, údržbu nehnuteľnosti a účtovníctvo

Prenajímateľ – Strana, ktorá prenajíma nehnuteľnosť.

Podnájom – Prenájom poskytnutý nájomcom za podiel účasti na prenájme. Podnájom sa môže vzťahovať na celú nehnuteľnosť alebo na jej časť, na celé nájomné obdobie alebo na jeho časť, a to až dovtedy, kým podnájomník prejavuje záujem o nehnuteľnosť. Prenájmy obvykle obsahujú klauzulu, ktorá nepovoľuje podnájom bez predošlého súhlasu prenajímateľa

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve – Zmluva o budúcej nájomnej zmluve je zmluva, na základe ktorej sa na základe výzvy prenajímateľa alebo nájomcu (prípadne oboch) druhá zmluvná strana v určenej lehote zaviaže uzavrieť „ostrú“ nájomnú zmluvu, ktorej vzor je väčšinou prílohou zmluvy o budúcej zmluve; oprávnenie vyzvať druhú zmluvnú stranu na uzavretie nájomnej zmluvy sa často viaže na splnenie určených podmienok, ktoré môžu byť aj stavebno-technického charakteru

List vlastníctva – preukazuje vlastnícke práva osoby k nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť – pozemky a stavby, spojené so zemou pevným základom, pozemky majú vždy charakter nehnuteľnosti, bez ohľadu na ich výmeru a určenie; stavba nie je súčasťou pozemku, v katastri sa eviduje osobitne

Objekt HÚ – nehnuteľnosť financovaná z prostriedkov HÚ, objektom HÚ podľa zákona o bankách môže byť iba nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území SR, nie v zahraničí

Poistenie nehnuteľnosti – pri zabezpečení HÚ banka požaduje uzatvorenie poistnej zmluvy proti poškodeniu a zničeniu stavby a vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky, môžu žiadať poistenie nehnuteľnosti až do výšky jej hodnoty stanovenej súdnym znalcom

Ručiteľ – osoba, ktorá poskytuje v prospech banky zabezpečenie pohľadávky jej časti

Úverová zmluva – obsahuje obchodné podmienky banky, najmä výška úveru, spôsob zabezpečenia, typ úrokovej sadzby, poskytnutie štátneho príspevku, lehota splatnosti, spôsob čerpania a splácania úveru, práva a povinnosti zmluvných strán a podobne. Po podpise úverovej zmluvy a pri splnení podmienok na čerpanie HÚ poskytne banka klientovi úver

Výška poskytnutého úveru – je v každej banke iná, v súčasnosti môže byť úver poskytnutý do výšky 100 % percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti (tzv. LTV – Loan to value)

Spoluvlastníctvo – vlastnícky právny vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Rozlišujeme spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové. Pri podielovom spoluvlastníctve má každý spoluvlastník určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, ktorý vyjadruje mieru účasti každého spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k celej veci. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká iba medzi manželmi dňom uzatvorenia manželstva. Na rozdiel od podielového spoluvlastníctva nemá kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci.

Štátna bonifikácia – príspevok zo štátneho rozpočtu SR, ktorým sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby z HÚ určenú v zmluve

Zabezpečenie HÚ – úver je potrebné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou zapísanou v katastri nehnuteľností (rodinný dom, byt, rekreačná chata, zainvestovaný stavebný pozemok, rozostavaná stavba a podobne), zriadením záložného práva k nehnuteľnosti a jej poistením proti poškodeniu a zničeniu

Záložné právo – slúži na zabezpečenie úveru, v prípade neplnenia riadne a včas sa banka môže domáhať uspokojenia pohľadávky zo založenej veci; záložné právo banky musí byť vždy zapísané na prvom mieste v poradí záložných práv; výnimkou sú zákonom akceptované ťarchy, teda záložné právo v prospech stavebnej sporiteľne alebo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania

Znalecký posudok – posúdenie hodnoty nehnuteľnosti súdnym znalcom, pre účely HÚ môže znalecký posudok vypracovať ktorýkoľvek súdny znalec z príslušného odboru

Žiadateľ o poskytnutie HÚ – môže ním byť dospelý občan SR alebo cudzinec s trvalým pobytom v SR schopný preukázať účel použitia HÚ, splácať ho a poskytnúť požadované zabezpečenie.