Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Poplatky na katastri


Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie položky patria:

Základné informácie z katastra

vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva)

8€

kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4

8€

vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy,

8€

kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov.

8€
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín 3€

Vklad do katastra:

návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu.

66€

urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 od doručenia návrhu.

266€
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.  

Ďalšie informácie z katastra

Správne poplatky sa uhrádzajú v kolkoch. Kolky je možné kúpiť na pošte, príp. v automatoch na katastri

vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel

8€

poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia

3€

poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia

17€

poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia

7€

overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií

27€

overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu

7€

vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4

8€

SLUŽBY ŠTÁTU NA POŠTE (E.SO)

Výpis z listu vlastníctva na právne účely

8,- € (Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov. Slovenská pošta a. s., vyberá správny poplatok vo forme zálohy. V prípade, ak vydaniu výpisu budú brániť zákonné prekážky, záloha bude vrátená)

Druhé ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti

2,- € (Služba je závislá od poskytnutia služby Výpis z listu vlastníctva na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu výpisu z LV na právne účely na základe jednej žiadosti. Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov.)

Zdroj: cas.skposta.sk sora.sk