We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

How to sell


Ak chcete predať nehnuteľnosť a nie len predávať tento článok je určený práve Vám. Celý tento proces je prehľadne v krokoch predstavený čo všetko predaj nehnuteľnosti prinesie.

1. Zvoľte si spôsob predaja

Podľa skúseností a času si zvolité spôsob ako budete predávať. Táto téma je na osobitný článok, takže či už predávať sám, alebo cez 1 a viac RK si poviemev ňom. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody. Väčšina ľudí si myslí, že predať nehnuteľnosť je jednoduché, alebo že čím viac RK nehnuteľnosť predáva tým je to lepšie, opak však býva pravdou.

2. Príprava nehnuteľnosti na predaj

Ešte pred samotným nafotením nehnuteľnosti je potrebné upratať. Usporiadať nábytok, aby vyzeral skvelo na fotkách aj pri obhliadkách s potencionálnymi klientmi sa v realitnej brandží nazýva home staging, ktorý to posúva túto etapu ešte na vyššiu úroveň. Túto príprava veľa predávajúcich podceňuje preto tomu venujeme samostatný článok. Bez tejto prípravy sa môže snažiť aj profesionálny fotograf ako chce a nehnuteľnosť môže vyzerať stále zle.

3. Určenie predajnej ceny

Správne určenie predajnej ceny je jednou z kľúčových v predajnom procese. Až 90% ľudí zle odhadne predajnú cenu nehnuteľnosti a jej aktuálnu trhovú hodnotu. Väčšina ľudí si mylne myslí, že investícia do renovácií a údržbe sa prejaví v 100% hodnoty nehnuteľnosti.

4. Zvolenie vhodného marketingového mixu

Vhodná propagácia nehnuteľnosti, ktorú predávame neznamená len, že dáme svoju ponuku na jednu inzertnú webstránku. Na Slovensku je niekoľko stoviek inzertných stránok. Propagovanie predaja nehnuteľnosti je možné aj inými spôsobmi ako cez inzertné webstránky a to cez tlačenú inzerciu, sociálne siete… napríklad také banery (až o 30% banery zvyšujú pravdepodobnosť predaja)

5. Obhliadky a dohoda s kupujúcim

Obhliadky s potencionálnym kupujúcim tiež netreba zanedbať. O psychológií predaja a vhodnom odprezentovaní nehnuteľnosti to by bola téma na celú knihu nielen článok. Každý záujemca, ktorému sa bude nehnuteľnosť aspoň trocha páčiť ju bude chcieť rezervovať pre seba, ale zálohu sa už nie každému bude chcieť zložiť. Pri skladaní zálohy sa skutočne ukáže kto je seriózny záujemca a kto len špekuluje.

6. Prevod nehnuteľnosti

Vyhotovenie kúpnej zmluvy – Vypracovanie zmluvy netreba nechať na ľahkú váhu lepšie je ju riešiť vždy s právnikom ušetríte s tým kopec času a bezpečnosť celého prevodu.

Zloženie kúpnej ceny – Na vyplatenie nehnuteľnosti si je možné vybrať z viacerých spôsobov a každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Môžeme si vybrať medzi zriadením notárskej úschovy alebo vinkuláciou. Vysvetlenie týchto aj ďalších pojmov nájdete v našom realitnom slovníku.

Podanie návrhu na kataster nehnuteľností – Nasleduje podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Toto podanie návrhu treba vyhotoviť v dvoch exemplároch s prílohou, ktorá musí obsahovať 2 zmluvy o prevode vlastníckeho práva + toľko kópií, koľko je účastníkov konania (v prípade manželov sa, každý počíta samostatne). Pokiaľ je využité financovanie cez úver postupuje sa trocha odlišne. Najprv je potrebné podpísať zmluvu o úvere a následne sa podpisuje kúpna zmluva a nakoniec záložná zmluva. Na základe záložnej zmluvy sa na príslušnom liste vlastníctva zapíše ťarcha (záložne práva banky cez ktorú čerpá kupujúci úver)

Sledovanie priebehu konania v katastri – až po jeho konečné rozhodnutie. Nehnuteľnosť budete vlastniť až po rozhodnutí katastrálneho úradu o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ak z nejakého dôvodu konanie zastaví alebo návrh na vklad zamietne poplatky sa nevracajú.

Nový list vlastníctva a prevod nehnuteľností – po zmene vlastníctva na základe nového listu vlastníctva na právne účely, sa po potrebných úkonoch prevedie kúpna cena na účet predávajúceho.

7. Pravzatie nehnuteľnosti

V poslednom kroku prebehne samotné odovzdanie nehnuteľnosti novému vlastníkovi. Táto etapa je zdokumentovaná v preberacom protokole„. Tento dokument obsahuje všetky náležitosti, ako stavy energií ku dňu prebratia nehnuteľnosti. Následne prebieha na základe tohto dokumentu aj odhlásenie a prihlásenie všetkých potrebných dodávateľov energií (Voda, plyn, elektrina, káblová televízia, internet … )

8. Daňové ohlasovacie povinnosti

Pri zmene vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, je nutné oznámiť ju príslušnému správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď nastala zmena. V prípade neoznámenia vám hrozia finančné sankcie!