We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

GDPR

v realitnej kancelárii Prom Real, s.r.o.

Vážený klient, dovoľujeme si Vás poprosiť aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

Realitná kancelária Prom Real, s.r.o. (ďalej „Prom Real“) spracúva osobné údaje podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah spracovania osobných údajov:

Prom Real spracúva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla  v súvislosti s požiadavkou na sprostredkovanie alebo realizáciu realitného obchodu, prípadne iného právneho vzťahu s Prom Real, na základe prejavu vôle dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb a jedná sa najmä o meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, údaje z preukazu totožnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Účel spracovania osobných údajov (právny základ):

Prom Real spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovené účely, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom evidencie ponúk a záujemcov a pri zrealizovaní obchodu za účelom spísania dokumentov (zmlúv, návrhov na vklad, žiadostí a pod.), potrebných pre vykonanie prevodu vlastníckych práv. Taktiež ak si to záujemca želá, zasielanie informácií o nových ponukách vyhovujúcich jeho požiadavkám. Osobné údaje sú spracovávané aj za účelom fakturácie, preto sú súčasťou aj účtovnej agendy.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci činnosti, môže Prom Real zapojiť do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  ďalšie subjekty a to iba za podmienok stanovených Nariadením a platnými právnymi predpismi.

Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Vám bude poskytnutý na požiadanie.

Príjemca osobných údajov za účelom prevádzkovania realitných služieb je spoločnosť backOFFICE.sk  s.r.o., Bosákova 7, 851 04  Bratislava IČO: 35876484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30746/B.

Ďalšimi príjemcami sú advokátske alebo notárske kancelárie a finanční sprostredkovatelia. O konkrétnom príjemcovi bude dotnutá osoba vždy vopred informovaná.

Prom real dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Zoznam sprostredkovateľov:

  • Prom real consulting s.r.o., Cajlanská 1912/14, 902 01 Pezinok, IČO: 51935023
  • Prom real s.r.o., Cajlanská 1912/14, 902 01 Pezinok, IČO: 48088510
  • Prom real star s.r.o., Cajlanská 1912/14, 902 01 Pezinok, IČO: 54559341
  • Prom real alfa s.r.o., Cajlanská 1912/14, 902 01 Pezinok, IČO: 55420141
  • Online makler s.r.o., Cajlanská 1912/14, 902 01 Pezinok, IČO: 51182246

Kontaktné údaje Prom Real:

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov, či podnetov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás prosím kontaktujte telefonicky + 421 919 040 800, e-mailom info@promreal.sk  alebo osobne v sídle Prom Real s.r.o. Cajlanská 14, 902 01 Pezinok