We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

Real estate dictionary


Anuitná splátka – pravidelná splátka úveru dohodnutá v zmluve, spravidla mesačná, ktorej časť tvorí splátka úveru a časť splátka úrokov

Byt – Byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Bonita klienta – schopnosť klienta splácať pohľadávku banky

Dlžník – osoba zaviazaná banke splatiť pohľadávku

Dodatočné zabezpečenie hypotekárneho úveru – dodatočné zabezpečenie úveru, zvyšuje bonitu klienta

Developer – Človek, ktorý má v záujme prostredníctvom výstavby využiť pozemok takým spôsobom, aby z neho bol vyťažený čo najvyšší profit.

Druhy pozemku – Pre účely evidovania v katastri sa rozlišujú len tieto druhy pozemkov:  orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Exekučná činnosť – nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí exekútorom v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov („Exekučný poriadok“);

Exekučný príkaz – je príkaz vydaný exekútorom na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených Exekučným poriadkom

Exekučný titul – znamená vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekučným titulom je, okrem iného, aj rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu, notárska zápisnica obsahujúca právny záväzok a vyznačenie oprávnenej a povinnej osoby, právneho dôvodu, predmetu a času plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie príslušných orgánov Európskej únie;

Extravilán  – nezastavané územie v rámci hraníc sídla.

Geometrický plán – je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra.

Hodnota nehnuteľnosti – podkladom pre určenie hodnoty nehnuteľnosti bankou je znalecký posudok súdneho znalca z odboru oceňovania nehnuteľností

Hypotekárny úver – špecifický druh úveru, poskytnutý účelovo, na investície do nehnuteľnosti a zabezpečený nehnuteľnosťou, ďalej HÚ

Intravilán  – je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe. Zahrňuje samotné zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy, záhrady, komunikácie, súkromnú a verejnú zeleň, toky a vodné plochy. V takomto prípade je hranica medzi intravilánom a extravilánom obvykle vedená po spoločnom vonkajšom obvode zastavaných a priliehajúcich plôch. Do intravilánu obvykle nie sú zahrnuté osamelé budovy, menšie osady, osamotené priemyselné a poľnohospodárske budovy či areály.

Kataster nehnuteľností – je zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k ním (vlastnícke, záložné, nájomné práva)

Katastrálne územie – je zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto postupne spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce…) ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostávajú zachované a sú samostatne evidované.

Kancelárska budova – Budova používaná primárne na komerčné aktivity, ako napríklad na administráciu a kancelárske služby.

Katastrálna mapa – je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku. Katastrálne mapy sa vytvárajú v rozličných mierkach, v zastavanom území (intraviláne) sa používajú katastrálne mapy v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastaveného územia obce (extravilán) sú to najčastejšie katastrálne mapy v mierke 1:5000 (ale nie je to pravidlo).

Katastrálny operát – ú všetky listiny a dokumenty z jedného katastrálneho územia.

Kvitancia – Listina, ktorou veriteľ (ten, čo peniaze požičiava) potvrdzuje dlžníkovi, že tento dlh splatil. Kvitancia sa vystavuje napríklad pri úveroch zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti. Ak dlžník úver splatí, banka je povinná vystaviť kvitanciu, na základe ktorej kataster nehnuteľností vykoná výmaz záložného práva.

List vlastníctva – doklad obsahujúci všetky verejné informácie o jednej parcele (vlastníci, rozmery, účel využívania). Zároveň obsahuje informácie o obmedzení v nakladaní s nehnuteľnosťou (hypotéka, povinnosť strpieť napr. obecný vodovod na pozemku … ). Je vhodné, preštudovať ho pred kúpou nehnuteľnosti. Na jednom liste vlastníctva môže byť zapísané viaceré nehnuteľnosti tých istých vlastníkov.

Lomový bod – je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

Parcela – je “pozemok” s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo.

Property management – Aspekt trhového odvetvia s nehnuteľnosťami zameraný na marketing, prenájom, manažment a údržbu cudzieho majetku.

Property manager – Človek zodpovedný za manažment cudzích nehnuteľností za odmenu. Povinnosti zahŕňajú vyberanie nájomného, údržbu nehnuteľnosti a účtovníctvo

Prenajímateľ – Strana, ktorá prenajíma nehnuteľnosť.

Podnájom – Prenájom poskytnutý nájomcom za podiel účasti na prenájme. Podnájom sa môže vzťahovať na celú nehnuteľnosť alebo na jej časť, na celé nájomné obdobie alebo na jeho časť, a to až dovtedy, kým podnájomník prejavuje záujem o nehnuteľnosť. Prenájmy obvykle obsahujú klauzulu, ktorá nepovoľuje podnájom bez predošlého súhlasu prenajímateľa

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve – Zmluva o budúcej nájomnej zmluve je zmluva, na základe ktorej sa na základe výzvy prenajímateľa alebo nájomcu (prípadne oboch) druhá zmluvná strana v určenej lehote zaviaže uzavrieť „ostrú“ nájomnú zmluvu, ktorej vzor je väčšinou prílohou zmluvy o budúcej zmluve; oprávnenie vyzvať druhú zmluvnú stranu na uzavretie nájomnej zmluvy sa často viaže na splnenie určených podmienok, ktoré môžu byť aj stavebno-technického charakteru

List vlastníctva – preukazuje vlastnícke práva osoby k nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť – pozemky a stavby, spojené so zemou pevným základom, pozemky majú vždy charakter nehnuteľnosti, bez ohľadu na ich výmeru a určenie; stavba nie je súčasťou pozemku, v katastri sa eviduje osobitne

Objekt HÚ – nehnuteľnosť financovaná z prostriedkov HÚ, objektom HÚ podľa zákona o bankách môže byť iba nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území SR, nie v zahraničí

Poistenie nehnuteľnosti – pri zabezpečení HÚ banka požaduje uzatvorenie poistnej zmluvy proti poškodeniu a zničeniu stavby a vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky, môžu žiadať poistenie nehnuteľnosti až do výšky jej hodnoty stanovenej súdnym znalcom

Ručiteľ – osoba, ktorá poskytuje v prospech banky zabezpečenie pohľadávky jej časti

Úverová zmluva – obsahuje obchodné podmienky banky, najmä výška úveru, spôsob zabezpečenia, typ úrokovej sadzby, poskytnutie štátneho príspevku, lehota splatnosti, spôsob čerpania a splácania úveru, práva a povinnosti zmluvných strán a podobne. Po podpise úverovej zmluvy a pri splnení podmienok na čerpanie HÚ poskytne banka klientovi úver

Výška poskytnutého úveru – je v každej banke iná, v súčasnosti môže byť úver poskytnutý do výšky 100 % percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti (tzv. LTV – Loan to value)

Spoluvlastníctvo – vlastnícky právny vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Rozlišujeme spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové. Pri podielovom spoluvlastníctve má každý spoluvlastník určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, ktorý vyjadruje mieru účasti každého spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k celej veci. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká iba medzi manželmi dňom uzatvorenia manželstva. Na rozdiel od podielového spoluvlastníctva nemá kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci.

Štátna bonifikácia – príspevok zo štátneho rozpočtu SR, ktorým sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby z HÚ určenú v zmluve

Zabezpečenie HÚ – úver je potrebné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou zapísanou v katastri nehnuteľností (rodinný dom, byt, rekreačná chata, zainvestovaný stavebný pozemok, rozostavaná stavba a podobne), zriadením záložného práva k nehnuteľnosti a jej poistením proti poškodeniu a zničeniu

Záložné právo – slúži na zabezpečenie úveru, v prípade neplnenia riadne a včas sa banka môže domáhať uspokojenia pohľadávky zo založenej veci; záložné právo banky musí byť vždy zapísané na prvom mieste v poradí záložných práv; výnimkou sú zákonom akceptované ťarchy, teda záložné právo v prospech stavebnej sporiteľne alebo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania

Znalecký posudok – posúdenie hodnoty nehnuteľnosti súdnym znalcom, pre účely HÚ môže znalecký posudok vypracovať ktorýkoľvek súdny znalec z príslušného odboru

Žiadateľ o poskytnutie HÚ – môže ním byť dospelý občan SR alebo cudzinec s trvalým pobytom v SR schopný preukázať účel použitia HÚ, splácať ho a poskytnúť požadované zabezpečenie.