We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

Property tax


Je radosť bývať v novom, vysnívanom byte alebo v domčeku a aby Váš dobrý pocit nič neprekazil, pripravili sme pre Vás zhrnutie, aké daňové povinnosti máte, keď ste nadobudli novú nehnuteľnosť minulý rok.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, predmetom dane z nehnuteľností je:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov a nebytových priestorov

Zdaňovacím obdobím pritom je kalendárny rok a táto daň sa vyrubuje za zdaňovacie obdobie dopredu, čiže daň, ktorú idete platiť v tomto roku sa vzťahuje na aktuálny rok, nie na rok predtým.

Nakoľko daň z nehnuteľností je miestna daň, správcom dane je vždy obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, NIE obec v ktorej má daňovník nahlásené trvalé bydlisko.

Príklad: Trvale bydliskom bývate v Bratislave, ale minulý rok ste nadobudli pozemok v Košiciach, tak správcom dane pri pozemku bude mesto Košice.

Daň z nehnuteľností v roku 2023 musíte platiť v prípade, ak ste v roku 2022 v rozmedzí od 1.1.2022 do 1.1.2023 boli vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane.

Príklad: Jozef si v októbri 2022 kúpil byt a do katastra nehnuteľností bol ako vlastník zapísaný 10. novembra. Jozefovi vzniká daňová povinnosť 1.1.2023.

Môže sa stať, že daňovník v tom istom roku ešte aj stihne predať nehnuteľnosť, v takomto prípade nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Vlastníkom nehnuteľností sa stávate na základe zápisu do katastra nehnuteľností. V prípade, že ste stavali rodinný dom, vlastníkom sa stávate na základe kolaudačného rozhodnutia.

V prípade, že ste v priebehu roka zdedili nehnuteľnosť, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali dedičom.

Môže sa stať, že v priebehu roka vydražíte nehnuteľnosť, v tomto prípade daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Daňová povinnosť zaniká výmazom vlastníckeho práva z katastra nehnuteľností.

Ak nehnuteľnosť kupujú manželia, budú ju vlastniť v tzv. BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) a daňové priznanie podáva iba jeden z nich.

Keď je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie musí podať každý z nich vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu.

Lehota na podanie daňového priznania z nehnuteľností je 31.január 2023, pričom rozoznávame dva typy daňového priznania:

  • priznanie k dani nehnuteľností
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností

Aký je rozdiel ?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávate ako daňovník pri prvom vzniku daňovej povinnosti, čiže, keď podávate daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane prvý krát na danú nehnuteľnosť.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podávate, ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti v tej istej obci, alebo došlo k zmene, ktorá súvisí s nehnuteľnosťou (napríklad zmenila sa výmera pozemku alebo účel využitia stavby) alebo zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Nemusíte sa zľaknúť, svoju daňovú povinnosť si nemusíte vypočítať. Prostredníctvom daňového priznania iba oznamujete správcovi dane údaje, ktoré sú potrebné na výpočet dane z nehnuteľností a následne správca dane Vám vypočíta výšku dane, ktorú Vám oznámi spolu s potrebnými údajmi na úhradu.

Keď nehnuteľnosť vlastníte už viac rokov a nenastala žiadna zmena, rozhodnutie Vám príde domov aj s platobnými údajmi. Daňové priznanie na novú nehnuteľnosť podávate iba raz a kým nenastane žiadna zmena, ďalšie roky iba platíte daň, keď obdržíte rozhodnutie od správcu dane.

Splatnosť dane je potom 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorú Vám doručí správca dane.

Na záver, aby sme nezabudli na samotné tlačivo – jedná sa o jednotné tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktoré nájdete u správcu dane.

Priznanie k dani z nehnuteľností.pdf

Potvrdenie o podaní priznania.pdf