We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

Cadastre fees


Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie položky patria:

Základné informácie z katastra

vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva)

8€

kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4

8€

vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy,

8€

kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov.

8€
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín 3€

Vklad do katastra:

návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu.

66€

urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 od doručenia návrhu.

266€
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.  

Ďalšie informácie z katastra

Správne poplatky sa uhrádzajú v kolkoch. Kolky je možné kúpiť na pošte, príp. v automatoch na katastri

vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel

8€

poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia

3€

poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia

17€

poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia

7€

overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií

27€

overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu

7€

vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4

8€

SLUŽBY ŠTÁTU NA POŠTE (E.SO)

Výpis z listu vlastníctva na právne účely

8,- € (Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov. Slovenská pošta a. s., vyberá správny poplatok vo forme zálohy. V prípade, ak vydaniu výpisu budú brániť zákonné prekážky, záloha bude vrátená)

Druhé ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti

2,- € (Služba je závislá od poskytnutia služby Výpis z listu vlastníctva na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu výpisu z LV na právne účely na základe jednej žiadosti. Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov.)

Zdroj: cas.skposta.sk sora.sk