Cenník služieb

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:             VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999 EUR                              5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.500 EUR) + DPH

od 50.000 do 299.999 EUR         4 %  z kúpnej ceny (minimálne 3000 EUR) + DPH

od 300.000 EUR                            3 % z kúpnej ceny + DPH

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

 

Individuálne služby a úkony (Štandardne sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:  NÁKLAD:            BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti     70 €       Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Foto dokumentácia       220 €    Náhrada nákladov spojených s fotením nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom, určeným práve na fotenie nehnuteľností, úprava fotografií a práca s nimi  (jednorázová platba).

Video obhliadka             270 €    Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom, určeným práve na natáčanie nehnuteľností, úprava a zostrihanie videa (jednorázová platba).

Video obhliadka s dronom         320 €    Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom za pomoci drona, určeným práve na natáčanie nehnuteľností, úprava a zostrihanie videa (jednorázová platba).   

Virtuálna obhliadka             300 €    Náhrada nákladov spojených s vyhotovením virtuálnej obhliadky (jednorázová platba na 3 mesiace). V prípate predĺženia o ďalšie obdobie 3 mesiacov +70 €.   

Home staging             400 €    Príprava nehnuteľnosti na predaj, dozariadenie jemné úpravy. Cena je závislá podľa veľkosti nehnuteľnosti a jej stavu.   

Inzerovanie nehnuteľnosti          3,3 € / deň        Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 4,5 € / deň v prípade topovania.

Obhliadky          50 € / obhliadka             Náhrada nákladov spojená s uskutočnením obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, za každú zrealizovanú obhliadku, ktorej účelom bolo sprostredkovanie predaja/prenájmu nehnuteľnosti (so znalcom, so stavebnou firmou).

Osobná asistencia         20 € / za každú začatú polhodinu          Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20 € / za každú začatú polhodinu.

 

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

variabilné »  Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad: Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) 150  €              

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy     250 €    Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 250 €    Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti    3-4 %        Z celkovej kúpnej ceny

Cenník je platný a schválený od 20. marca 2015, vychádza zo vzorového cenníka Slovenskej realitnej akadémie.

Aktualizácia cenníka bola vykonaná dňa 09.10.2021