Cenník služieb

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:


 

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:
do 49.999 EUR 4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)
   
od 50.000 do 299.999 EUR 3 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.500 EUR)
   
od 300.000 EUR 2,5 % z kúpnej ceny

 


Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:


Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 250 EUR.


 


Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:
Nábor nehnuteľnosti 30 € Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).
     
Foto dokumentácia 150 € Náhrada nákladov spojených s fotením nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom, určeným práve na fotenie nehnuteľností, úprava fotografií a práca s nimi  (jednorázová platba).
     
Video obhliadka 250 € Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom, určeným práve na natáčanie nehnuteľností, úprava a zostrihanie videa (jednorázová platba).
     
Video obhliadka s dronom 300 € Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom za pomoci drona, určeným práve na natáčanie nehnuteľností, úprava a zostrihanie videa (jednorázová platba).
     
Inzerovanie nehnuteľnosti  0,8 € / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 1,5 € / deň v prípade topovania.
     
Obhliadky 30 € / obhliadka  Náhrada nákladov spojená s uskutočnením obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, za každú zrealizovanú obhliadku, ktorej účelom bolo sprostredkovanie predaja/prenájmu nehnuteľnosti (so znalcom, so stavebnou firmou).
     
Osobná asistencia

 


 


 15 € / za každú začatú polhodinu Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

 


Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.


     
Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


variabilné »

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 


1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a


2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a


3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.


V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.


Príklad:


Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)


V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.


     
Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)  150    

 


Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).


 


     
Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy 150  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
     
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 150  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
     
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti 3 % Z celkovej kúpnej ceny

 


Cenník je platný a schválený od 20. marca 2015, vychádza zo vzorového cenníka Slovenskej realitnej akadémie.


Aktualizácia cenníka bola vykonaná dňa 09.10.2017