Poplatky na katastri

Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie položky patria:


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Z KATASTRA • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva)


8 €            


 • kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4


8 €  


 • vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy,


8 €


 • kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov.


8 €

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín                                                                  3 


VKLAD DO KATASTRA:


 


 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu.


66 €


 • urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 od doručenia návrhu.


266 €   
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.  
   


ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KATASTRA


Správne poplatky sa uhrádzajú v kolkoch. Kolky je možné kúpiť na pošte, príp. v automatoch na katastri


 


 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel


8 €


 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia


3 €


 • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia


17   


 • poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia


7 €


 • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií


27 €


 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu


7 €


 • vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4


8 €

 


SLUŽBY ŠTÁTU NA POŠTE (E.SO)


Výpis z listu vlastníctva na právne účely


8,- € (Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov. Slovenská pošta a. s., vyberá správny poplatok vo forme zálohy. V prípade, ak vydaniu výpisu budú brániť zákonné prekážky, záloha bude vrátená)


Druhé ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti


2,- € (Služba je závislá od poskytnutia služby Výpis z listu vlastníctva na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu výpisu z LV na právne účely na základe jednej žiadosti. Suma sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, alebo nebytových priestorov.)


Zdroj: cas.skposta.sk sora.sk